Giáo Hội Thành Phố

Danh sách Ban Phật giáo quốc tế nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ---***---

                                                                                      Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

 

TT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

1

TT. Thích Chiếu Tạng

Trưởng Ban

Mê Linh

2

Đ Đ. Thích Minh Trí

Phó Ban Thường trực

Thanh Trì

3

Đ Đ. Thích Giác Minh

Phó Ban

Sóc Sơn

4

Đ Đ. Thích Viên Thái

Thư ký

Mê Linh

5

SC. Thích Đàm Phúc

Phó Thư ký

Đông Anh

6

SC. Thích nữ Minh Trang

Thủ quỹ

Mê Linh

7

Đ Đ. Thích Di Sơn

Ủy viên

Thanh Oai

8

Đ Đ. Thích Thanh Phương

Ủy viên

Gia Lâm

9

Đ Đ. Thích Quảng Lâm

Ủy viên

Tây Hồ

10

Đ Đ. Thích Quảng Phú

Ủy viên

Thạch Thất

11

SC. Thích Tịnh Quán

Ủy viên

Từ Liêm

12

PT. Huệ Minh

Ủy viên

 

13

PT. Huệ Hoa

Ủy viên

 

14

PT. Huệ Hiền

Ủy viên

 

15

PT. Huệ Trang

Ủy viên

 

 

                                                                                                 TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI

                                                                                                               TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo