Nói đến hoằng dương Phật Pháp, trang nghiêm Tam Bảo, hoàn toàn quan hệ đến tố chất và hành nghi của Tăng Ni xấu hay tốt. Vì thế muốn Tam Bảo thường trụ, hưng long, thật chứng, thì công việc quan trọng nhất chính là công tác giáo dục đào tạo Tăng tài. Nhưng công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, nội dung có ngàn vạn đầu mối, do thời đại thay đổi mà có những trọng tâm khác nhau, chẳng thể nói đại khái mà hết được. Căn cứ vào quan điểm đó mà nhìn nhận thì giai đoạn giáo dục tập sự xuất gia (Hình đồng và Sa Di) là quan trọng nhất.

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo