Hành Sự Sao viết: "Luật tông chỉ bàn đến Trì - Phạm, hành tướng của Trì - Phạm rất sâu xa".(Đại Chính Q40 Tr 91a). Sách Tư Trì Ký giải thích rằng: "Nói chỉ bàn" ở đây có hai cách giải thích:  Nếu nương vào Thể mà khởi Hành, Hành có trái - thuận, liền phân ra Trì Phạm. Cơ duyên không phải chỉ một, chế giới nhiều như trần sa nhiếp làm Năng thuyên gọi là Tỳ Ni Tạng. Xét bản ý chế giới không riêng, ở đây thông với giáo nghĩa giải thích. Lại nữa, trong luật Tứ Phần trước nêu Giới bản của Tăng Ni gọi là Chỉ trì, đổi lại thành Tác phạm. Hai mươi kiền độ ở sau gọi là Tác trì, trái thì gọi là Chỉ phạm" (Đại Chính Q40 Tr 331b).

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo