Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tự viện và Cộng trụ quy ước

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             BAN TĂNG SỰ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 321/QĐ-BTS                                                         Hà Nội, ngày  30 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý tự viện và Cộng trụ quy ước

 

BAN TĂNG SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP HÀ NỘI

            - Căn cứ  Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

            - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 10/11/2013.

            - Căn cứ tình hình thực tế về công tác quản lý tự viện và việc sinh hoạt, tu học của Tăng, Ni trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Ban hành Quy chế quản lý tự viện và Cộng trụ quy ước để thực hiện trong công tác quản lý tự viện và việc viagrasansordonnancefr.com sinh hoạt tu học của Tăng, Ni trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Có văn bản kèm theo)

            Điều 2: Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị, các cơ sở tự viện thuộc quyền quản lý của Giáo hội và cá nhân các Tăng Ni thành viên GHPGVN Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Điều 3: Quy chế quản lý tự viện và Cộng trụ quy ước có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN TĂNG SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

- Lãnh đạo Ban Trị sự Tp                                                               KT. TRƯỞNG BAN

- Ban TG, MTTQ, CA Tp                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Trị sự các quận huyện  

- Lưu VP-VT                                                                                               (đã ký)                   

                                                                    

                                                                                                    Thượng tọa Thích Thanh Chính

 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo