skip to Main Content

Công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội GHPGVN các quận, huyện, thị xã

  GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN TRỊ SỰ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            —***—

          Số: 46/CV-BTS                                                      Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021

      “V/v tổ chức Đại hội Phật giáo

    cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 20226″

 

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chương trình công tác Phật sự năm 2021 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, căn cứ Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có Thông tư số 08 ngày 22/01/2021 về việc hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời ấn định thời gian tổ chức Đại hội cụ thể cho mỗi đơn vị. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, nên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tạm dừng chương trình tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 để thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện chương trình tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung trong công tác tổ chức Đại hội của các đơn vị như sau:

1.Thời gian tổ chức.

Thời gian tổ chức Đại hội các các đơn vị bắt đầu từ ngày 21/10/2021 đến ngày 30/11/2021 (Tức từ ngày 16/9 đến ngày 26/10/Tân Sửu).

Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể của mỗi đơn vị do các đơn vị tự lựa chọn, ấn định cho phù hợp với tình hình dịch Covid-19 ở địa phương. Đề nghị các đơn vị thuộc vùng xanh, vùng không có dịch tiến hành tổ chức trước.

Yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã bắt đầu tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tổ chức Đại hội với UBND các quận, huyện, thị xã từ ngày 21/9/2021 để đảm bảo đăng ký tổ chức Đại hội trước 01 tháng theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

  1. Địa điểm tổ chức.

Địa điểm tổ chức Đại hội của các quận, huyện, thị xã do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các đơn vị lựa chọn, ấn định tùy theo điều kiện của từng địa phương. Có thể tổ chức tại một tự viện trung tâm có điều kiện thuận lợi, hoặc tổ chức nhờ tại Nhà Văn hóa, Hội trường của các cơ quan Nhà nước cấp Huyện..vv.

  1. Nội dung, chương trình tổ chức.

Chương trình tổ chức ngắn gọn trong thời gian một buổi sáng. Nội dung thống nhất như sau:

– Niệm Phật cầu gia bị; Chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

– Diễn văn khai mạc Đại hội

– Tặng hoa chúc mừng

– Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2016 – 2021; Giới thiệu danh sách nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội lấy ý kiến Đại biểu và thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Tuyên dương công đức, khen thưởng cho các Tăng Ni tiêu biểu.

– Phát biểu của lãnh đạo chính quyền cấp Huyện.

– Đạo từ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.

– Thông qua Nghị quyết Đại hội.

– Diễn văn bế mạc và cảm tạ của Ban Tổ chức.

  1. Quy mô tổ chức.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 ở mỗi địa phương, quy định về phòng chống dịch của UBND Thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tại thời điểm tổ chức Đại hội và hội trường tổ chức rộng, hẹp để quyết định thành phần, số lượng đại biểu tham dự.

Thành phần đại biểu khách, chỉ mời Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội và lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đến tham dự và chỉ đạo Đại hội để đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

  1. Hình thức trang trí Đại hội.

Trang trí Đại hội theo Thông tư số 08 ngày 22/01/2021 về việc hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện để công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Huyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội thành công viên mãn.

Nơi nhận:                                                               TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

Như đề gửi.                                                                                TRƯỞNG BAN

– BTG, BDV, MTTQ, CA Tp.

– Lưu VP-VT                                                                                     (Đã ký)

                       Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.