Skip to content

     GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               BAN TRỊ SỰ                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   — ***—

Số: 44/ KH-BTS                                                                          Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GHPGVN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 LẦN THỨ IX – NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

              – Căn cứ điều 20 – chương IV, điều 45 – chương VI – Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ điều 48 – chương VIII – Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Căn cứ điều 1, 2, 3 – chương I – Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Tỉnh – Thành phố trực thuộc Trung ương.

– Căn cứ Thông tư số 60/TT- HĐTS ngày 26/3/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 10/9/2021 về việc tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ IX – Nhiệm kỳ (2022 – 2027) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
 2. Tổng kết, đánh giá các lĩnh vực hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).
 3. Xây dựng chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) phù hợp với chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gắn liền với điều kiện thực tiễn xã hội của Thành phố, nhằm phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” trong thời đại mới.
 4. Suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) phù hợp với tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thông tư số 60/TT-HĐTS ngày 26/3/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 5. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) và xem xét, đề nghị Trung ương Giáo hội tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX – Nhiệm kỳ (2022 – 2027) cho chư tôn đức Tăng Ni có đủ điều kiện theo quy định của Giáo hội.
 6. Thông qua Đại hội để tuyên truyền và thông tin rộng rãi đến các Tăng Ni, Phật tử trong toàn Thành phố về những hoạt động Phật sự trong thời kỳ mới. Phát huy những giá trị trong sáng của Giáo lý và đạo đức Phật giáo đến mọi tầng lớp nhân dân Phật tử, động viên đông đảo Tăng Ni – Phật tử Thủ đô tích cực tham gia các phong trào tốt đời đẹp đạo góp phần xây dựng quê hương, đất nước công bằng, dân chủ và văn minh.
 7. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 8. Thời gian tổ chức Đại hội.

Thời gian tổ chức Đại hội trong 02 ngày: 08 và 09 tháng 7 năm 2022 (Tức ngày 10 và 11 tháng 6 năm Nhâm Dần).

 1. Địa điểm tổ chức Đại hội.

Tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

 1. Ngày 08 tháng 7 năm 2022 (Tức ngày 10 tháng 6 năm Nhâm Dần).

Tổ chức Đại hội nội bộ, triển lãm ảnh với chủ đề “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội – 40 năm hình thành và phát triển” và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Chương trình cụ thể như sau:

          – Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

 1. Nghi thức lễ Phật cầu gia bị tại chùa Bà Đá.
 2. Khai mạc triển lãm ảnh
 3. Niệm Phật cầu gia bị
 4. Kiểm tra tư cách Đại biểu, giới thiệu các đoàn đại biểu tham dự Đại hội
 5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 6. Thông qua chương trình Đại hội
 7. Suy cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Kiểm soát Đại hội
 8. Phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự
 9. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
 10. Chương trình công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

          – Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

 1. Tham luận của các Ban chuyên ngành và các quận huyện thị
 2. Trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX
 3. Thông qua Danh sách đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX – Nhiệm kỳ (2022 – 2027)
 4. Công bố các quyết định khen thưởng
 5. Thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm.
 6. Phát biểu kết luận của Chủ tọa đoàn

– Buổi tối: Từ 19 giờ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

 1. Ngày 09 tháng 7 năm 2022 (Tức ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Dần).

Tổ chức Đại hội chính thức. Chương trình cụ thể như sau:

          – Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 12 giờ:

 1. Niệm Phật cầu gia bị – cử Quốc ca, Đạo ca.
 2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Chương trình Đại hội
 3. Diễn văn khai mạc
 4. Tặng hoa chúc mừng
 5. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
 6. Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)
 7. Phát biểu của lãnh đạo Chính quyền Thành phố Hà Nội.
 8. Phát biểu của Ban Trị sự Phật giáo bạn
 9. Công bố các quyết định khen thưởng
 10. Tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX
 11. Đại diện Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết thông qua nhân sự
 12. Ban Trị sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) ra mắt nhận nhiệm vụ
 13. Đạo từ của Trung ương Giáo hội
 14. Cử đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
 15. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 16. Diễn văn bế mạc.
 17. Cử Quốc ca – hồi hướng kết thúc
 18. Liên hoan chào mừng thành công của Đại hội.

          – Buổi chiều: Từ 14 giờ 00: Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) sang chào, cảm ơn Thành ủy, UBND và các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội.

 1. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Tổng số lượng Đại biểu tham dự Đại hội dự kiến là 1000 Đại biểu, gồm có 03 thành phần: 1. Đại biểu Tăng Ni chính thức; 2. Đại biểu khách mời; 3. Phật tử tiêu biểu và Tăng Ni – Phật tử phục vụ Đại hội.

1.Đại biểu Tăng Ni chính thức: 600 vị, gồm có các thành phần:

– Đại biểu đương nhiệm:                                 74 vị

– Đại biểu suy cử các quận huyện:      486 vị

– Đại biểu Tăng Ni sinh Học viện:      20 vị

– Đại biểu Tăng Ni sinh Trung cấp:    20 vị

 1. Đại biểu khách mời: 200 vị, gồm có các thành phần:

– Đại biểu Trung ương Giáo hội:        15 vị

– Đại biểu Ban Trị sự các tỉnh:           60 vị

– Đại biểu cơ quan Trung ương:         15 vị

– Đại biểu cơ quan Thành phố:           40 vị

– Đại biểu cơ quan các quận huyện:    60 vị

– Đại biểu tôn giáo bạn:                      10 vị

 1. Phật tử tiêu biểu và Tăng Ni – Phật tử phục vụ Đại hội: 200 vị

– Phật tử tiêu biểu các quận huyện:     150 vị

– Tăng Ni – Phật tử phục vụ Đại hội:  50 vị

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trình

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để xin phép tổ chức Đại hội. Đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ IX, chỉ đạo các Tiểu Ban phục vụ Đại hội hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Tiểu ban.

Ban Tổ chức Đại hội phải duy trì chế độ giao ban với các Phân ban 15 ngày 01 lần để tổng hợp tình hình và hoàn chỉnh các nội dung tổ chức Đại hội trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trước 30 ngày tổ chức Đại hội.

 1. Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội.
 2. Tiểu Ban nhân sự – Tấn phong và khen thưởng: Có nhiệm vụ xây dựng đề án kiện toàn thành phần nhân sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Hướng dẫn, xem xét các thủ tục về tấn phong Giáo phẩm chư tôn đức Tăng Ni đủ điều kiện. Đề nghị khen thưởng chư tôn đức Tăng Ni tiêu biểu, có nhiều thành tích trong hoạt động Phật sự tại Đại hội.

 1. Tiểu Ban nội dung, văn kiện: Có nhiệm vụ soạn thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Xây dựng nội dung, chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, dự thảo Nghị quyết, diễn văn khai mạc – bế mạc, tập hợp các báo cáo tham luận, in ấn cấp phát tài liệu, giấy mời, phù hiệu, quà tặng..vv của Đại hội.
 2. Tiểu Ban Khánh tiết, lễ tân: Có nhiệm vụ hợp đồng thuê Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô làm địa điểm tổ chức Đại hội, thuê khách sạn làm nơi ăn nghỉ cho Ban Tổ chức Đại hội và Đại biểu khách mời các tỉnh thành. Đón tiếp khách về dự Đại hội, bố trí nơi ăn ở cho các Đại biểu khách mời. Sắp xếp các vị trí ngồi của các thành phần Đại biểu trong Đại hội.
 3. Tiểu ban nghi lễ: Có nhiệm vụ thực hiện các nghi lễ trong Đại hội, tổ chức nghi trượng cung rước chư tôn Giáo phẩm và quý Đại biểu quang lâm Đại hội.
 4. Tiểu Ban Văn hóa, thông tin: Có nhiệm vụ trang trí hội trường và khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại

chúng để tổ chức tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội.

Hợp đồng thuê hệ thống âm thanh phục vụ Đại hội, tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo chào mừng Đại hội. Tổ chức triển lãm về các hoạt động và thành tích của Phật giáo Thủ đô trên chặng đường 40 năm hình thành và phát triển.

 1. Tiểu Ban Kinh tế tài chính: Có nhiệm vụ dự trù kinh phí, xây dựng và thực hiện kế hoạch vận động tài chính đảm bảo đủ kinh phí cho công tác tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.
 2. Tiểu ban hậu cần: Có nhiệm vụ tổ chức, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ sinh hoạt ẩm thực cho Ban Tổ chức và các Đại biểu về dự Đại hội.
 3. Tiểu ban điều phối xe: Có nhiệm vụ hợp đồng thuê xe ô tô, điều phối xe đưa đón các đại biểu (tại các trường hạ) về tham dự Đại hội đúng ngày giờ quy định.
 4. 9. Tiểu ban an ninh trật tự: Có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức bảo vệ sự an toàn cho Đại hội, hướng dẫn sắp xếp xe cộ của các Đại biểu về tham dự Đại hội.
 5. Tiểu ban Y tế: Có nhiệm vụ chuẩn bị thuốc men, đảm bảo sức khỏe cho Đại biểu về dự Đại hội.

(Danh sách Ban Tổ chức và các Phân ban phục vụ Đại hội kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ IX – Nhiệm kỳ (2022 – 2027). Để Đại hội thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đề nghị chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức vào sự thành công của Đại hội.

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                   TM/BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

– Ban TTHĐTSGHPGVN                                                                                                                                                                                                                                              TRƯỞNG BAN

– BDV, BTG,MTTQ, CA Thành phố                                                                                                                                                                                                                                      (Đã ký)

– Các UVTTBTS

– Lưu VP – VT                                                                                                                                                                                                                                                Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *