Skip to content

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP HÀ NỘI                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    BAN TĂNG SỰ                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94 /TB-BTS                                                                                       Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tẩn suất khỏi Giáo hội đối với ông Nguyễn Xuân Cương (Thích Thái Hà)

Chùa Chổi – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng – Tp. Hà Nội

          Kính gửi: – Văn phòng I Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

                           – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh – thành phố.

                          – Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị

– Căn cứ điều 67 – chương XII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và điều 72, 73 – chương XIII Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Căn cứ điều 14 – chương III và điều 21, 22 – chương V – Quy chế quản lý, tổ chức các hoạt động Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Tăng sự mở rộng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 26/3/2019 về việc xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Cương (Thích Thái Hà) – Trụ trì chùa Khánh Hựu (Chùa Chổi) – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 91 QĐ – BTS ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc tẩn suất khỏi Giáo hội và bãi nhiệm, thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Nguyễn Xuân Cương (Thích Thái Hà) – Trụ trì chùa Khánh Hựu (Chùa Chổi) – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng- Thành phố Hà Nội vì đã vi phạm  điều giới thứ nhất là giới Dâm – một trong bốn trọng giới của Tỷ khiêu do Đức Phật chế, mức độ nghiêm trọng mất giới thể. (Quyết định kèm theo).

Vì vậy, nay Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội trân trọng thông báo đến Văn phòng I – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, cùng các quý cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng và xã Liên Hồng về việc tẩn suất khỏi Giáo hội đối với ông Nguyễn Xuân Cương (Thích Thái Hà) Chùa Chổi – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội để tri tường.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                                       TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

– Như đề gửi.                                                                                                                   TL. TRƯỞNG BAN

– Ban TG, CA Tp. Hà Nội                                                                                                  CHÁNH THƯ KÝ

– UBND, BTG, CA huyện Đan Phượng                                                                                    (Đã ký)

– UBND xã Liên Hồng

– Lưu VP-VT                                                                                                              Đại đức Thích Đạo Phong

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *