skip to Main Content

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Huyện – Nhiệm kỳ 2021 – 2026

  GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                BAN TRỊ SỰ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               — ***—

Số: 08/TT-BTS                                                           Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

                                 THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam

các quận – huyện – thị  nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị

            – Căn cứ điều 34 – chương V, điều 45 – chương VI Luật tín ngưỡng tôn giáo Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ điều 37, 38 – chương VII, điều 51 – chương VIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày  22/01/2021 về việc tổ chức Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận – huyện – thị xã nhiệm kỳ (2021 – 2026).

– Căn cứ điều kiện thực tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Để công tác tổ chức Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành đúng thủ tục, trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Việc tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ (2021 – 2026) của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị nhằm kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện, khách quan những thành tựu trong các mặt hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2016 – 2021, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế ấy để rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 3. Kiện toàn và củng cố nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị nhằm đáp ứng được các công tác Phật sự trong thời gian tới. Đảm bảo cơ cấu thành phần theo hướng trẻ hóa, năng động đổi mới.
 4. Phát động phong trào thi đua phụng đạo yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, thông tin rộng rãi đến các Tăng Ni, tự viện trên địa bàn đơn vị mình.
 5. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.
 6. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

– Đại hội Phật giáo các quận huyện thị được tổ chức trong 02 ngày, một ngày trù bị và một ngày chính thức. Ngày tổ chức Đại hội của các đơn vị do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội ấn định.

– Thời gian tổ chức Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị được bắt đầu từ ngày 08/9/2021 và kết thúc vào ngày 20/10/2021 (Tức bắt đầu từ ngày 02/8 đến ngày 15/9/Tân Sửu)

– Địa điểm tổ chức đại hội của các đơn vị có thể được tiến hành tại một cơ sở tự viện trung tâm, có không gian rộng rãi, hoặc tại Hội trường Ủy ban, Nhà văn hóa của đơn vị quận, huyện, thị mình.

 1. Số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị.

– Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã không quá 21 thành viên.

– Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã không quá 07 thành viên.

 1. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự

Nhiệm kỳ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã là 05 năm.

 1. Độ tuổi tham gia Ban Trị sự.

– Thành viên tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã không quá 60 tuổi đời. Không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.

– Đối với các quận, huyện, thị xã theo yêu cầu thực tế cần thiết phải có các vị

tôn túc đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng thì tuổi đời của Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã không quá 65 tuổi. (Trừ trường hợp đặc biệt)

 1. Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự, chức danh trong Ban Trị sự.

– Nhân sự tham gia Ban Trị sự phải có các điều kiện sau:

+ Phải trung thành với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gương mẫu chấp hành các nội quy, quy định của Giáo hội và Pháp luật Nhà nước. Kiên định thực hiện phương châm hoạt động của Giáo hội là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

+ Có phẩm hạnh đạo đức của người xuất gia, đoàn kết hòa hợp, có năng lực công tác Phật sự, có uy tín và quan hệ tốt với Tăng Ni – Phật tử tại địa phương.

+ Có điều kiện tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp

– Các chức danh của Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã như sau:

+ 01 Trưởng ban

+ 01 Phó Ban Thường trực

+ 02 Phó Ban chuyên trách

+ 01 Chánh Thư ký

+ 01 Phó Thư ký

+ 01 Thủ quỹ

+ Các Ủy viên.

Số lượng thành viên Ban Trị sự và các chức danh Trong Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã tùy theo điều kiện về số lượng Tăng Ni và thực tế hoạt động của mỗi đơn vị mà cơ cấu cho phù hợp.

 1. Trình tự, thủ tục cơ cấu nhân sự.

– Việc giới thiệu, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các, quận, huyện, thị xã do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo cấp Huyện thực hiện. Được tiến hành dân chủ công khai tại phiên họp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã đương nhiệm triệu tập.

– Danh sách dự kiến nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội thẩm tường.

– Đăng ký dự kiến nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Văn bản đăng ký và danh sách trích ngang thành phần nhân sự dự kiến Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Lý lịch Tăng Ni, Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của chư tôn đức Tăng Ni được đề cử tham gia Ban Trị sự lần đầu.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký trước 25 ngày tổ chức Đại hội.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

 1. Trách nhiệm quyền hạn của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị xã gồm có:

 – Trưởng Ban  :    Hòa thượng      Thích Bảo Nghiêm

– Các Phó Ban :     Hòa thượng      Thích Thanh Chính

Hòa thượng      Thích Thanh Nhã

Hòa thượng      Thích Thanh Phúc

Thượng tọa         Thích Minh Tuấn

Thượng tọa      Thích Minh Hiền

 • Thư ký Đại đức                Thích Đạo Phong

Thượng tọa          Thích Chiếu Tuệ

Thượng tọa          Thích Tâm Hoan

Đại đức             Thích Minh Đồng

 • Các Ủy viên: Thượng tọa      Thích Minh Trí

Thượng tọa         Thích Minh Tín

Thượng tọa         Thích Đức Thường

Thượng tọa         Thích Tiến Thông

Ni trưởng         Thích Đàm Thành

Ni trưởng         Thích Đàm Lan

Ni sư                Thích Đàm Khoa

 

– Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội:

+ Ấn định thời gian tổ chức Đại hội cụ thể cho từng quận, huyện, thị.

+ Cho ý kiến về số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã.

+ Cho ý kiến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các đơn vị.

+ Phân bổ số lượng Đại biểu của các quận huyện thị tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội lần thứ IX theo số lượng Tăng Ni của mỗi đơn vị.

+ Chọn một quận, huyện, thị xã tổ chức Đại hội điểm để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội của đơn vị mình.

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã.

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đơn vị mình.

– Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban trang trí, hậu cần…vv.

+ Tiểu Ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu và đề xuất nhân sự dự kiến được cơ cấu vào Ban Trị sự GHPGVN cấp Huyện để Đại hội suy cử.

– Tiểu Ban Nội dung làm nhiệm vụ: Dự thảo Nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức, dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự thảo Nghị quyết đại hội; nội dung tuyên truyền Đại hội và các văn bản liên quan đến Đại hội.

– Tiểu ban trang trí, hậu cần: Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, trang trí hội trường, địa điểm tổ chức, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu…

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

 1. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo các quận huyện thị.

Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã phải có văn bản gửi Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã để đăng ký, xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đơn vị mình.

Trong văn bản xin phép phải nêu rõ: Tên tổ chức, lý do tổ chức, thời gian –

địa điểm tổ chức Đại hội, thành phần – số lượng Đại biểu tham dự, nội dung chương trình làm việc của Đại hội và kèm theo các văn kiện sau:

– Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Danh sách trích ngang dự kiến nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Danh sách đề nghị tấn phong Giáo phẩm, khen thưởng (nếu có)

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký, xin phép trước 30 ngày tổ chức Đại hội.

 1. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
 2. Chủ đề Đại hội: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”
 3. Chương trình Đại hội:

– Niệm Phật cầu gia bị

– Chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

– Diễn văn khai mạc Đại hội

– Tặng hoa chúc mừng

– Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tham luận của Tăng Ni – Phật tử (nếu có)

– Tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 2016 – 2021

– Tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội lấy ý kiến Đại biểu và thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Tặng quà lưu niệm

– Tuyên dương công đức, khen thưởng cho các Tăng Ni tiêu biểu.

– Phát biểu của lãnh đạo chính quyền cấp Huyện.

– Đạo từ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.

– Thông qua Nghị quyết Đại hội.

– Diễn văn bế mạc và cảm tạ của Ban Tổ chức.

 1. Hình thức tổ chức Đại hội.
 2. Trang trí trong hội trường.

– Biểu ngữ trong Hội trường, phía trước bên trên lễ đài:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

– Tại lễ đài: Tượng Phật chính giữa; Phía bên phải từ trên nhìn xuống là tượng Bác Hồ và treo cờ Tổ quốc. Phía bên trái lễ đài từ trên nhìn xuống treo cờ Phật giáo và Pano Đại hội:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN…………

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN THỨ IX

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

………………, ngày…… tháng…… năm 2021

– Pano hai bên trước mặt tiền lễ đài:

+ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

+ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

 1. Trang trí ngoài Hội trường:

+ Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU QUANG LÂM THAM DỰ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN (HUYỆN….) LẦN THỨ IX

+ Trước cổng Hội trường: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN (HUYỆN, THỊ XÃ) LẦN THỨ IX – NHIỆM KỲ 2021 – 2026

– Hai bên đường trước cổng Hội trường: Bên phải từ ngoài nhìn vào treo cờ Tổ quốc; Bên trái từ ngoài nhìn vào treo cờ Phật giáo.

 1. Trang trí tại các tự viện.

– Biểu ngữ treo tại cổng tự viện: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN…LẦN THỨ IX – NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

– Treo cờ Tổ quốc bên tay phải, cớ Phật giáo bên tay trái (từ ngoài nhìn vào)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội tổchức Hội nghị nhằm hướng dẫn, quán triệt đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện.
 1. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã tổ chức Đại hội của đơn vị mình theo thời gian ấn định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.
 2. Để Đại hội được thành tựu viên mãn, Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị cần xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, thành lập Ban tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của quận huyện thị mình để được hướng dẫn, giúp đỡ về việc tổ chức Đại hội.
 3. Ban Chỉ đại Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tham dự các Hội nghị hiệp thương về nhân sự, chuẩn bị nội dung cũng như Đại hội của các đơn vị.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo các quận huyện thị lần thứ IX – Nhiệm kỳ 2021 – 2026, đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt tinh thần của hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội để được giúp đỡ.

            Kính chúc Quý Ban thân tâm an lạc, thành tựu mọi Phật sự!

Nơi nhận:                                      TM/ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

– Như đề gửi                                                               TRƯỞNG BAN

– Ban TG Thành phố                                                                   (đã ký)

– BTG các quận huyện                                Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

– Lưu VP – VT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.